Aktuellt:

Insatser för familjehemsplacerade barn

För en bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn.

Strax innan Socionomdagarna 2017 kom SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) ut med en rapport om olika insatser och stöd som används till familjehem.

Utifrån aktuell forskning tar SBU reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pengarna.  Knut Sundell och Ingegerd Wirtberg höll en väldigt givande föreläsning om detta på Socionomdagarna 2017.

Det som framkom var att insatser till familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrarna kan förbättra såväl den psykiska och fysiska hälsan samt den sociala situationen.
Tyvärr är det så att det inte går att avgöra vilka insatser som är mest verksamma, på grund av de olikheter som finns mellan insatserna och mer forskning behövs.
I Sverige läggs tonvikten på att utreda familjers lämplighet, förmåga till lyhördhet, känslomässigt överskott och på att utbilda dem t ex i Ett hem att växa i. Att erbjuda stödinsatser och regelbunden handledning är dessvärre mindre vanligt. Personer som växt upp i familjehem, deras föräldrar samt familjehemsföräldrarna efterlyser stöd under placeringen.

I vår familjehemsvård på Resursforum  använder vi oss av Connect-Familjehem, som bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling men också på forskning och kunskap om familjehemsbarns tidigare upplevelsers betydelse för deras anknytningsmönster i mötet med familjehemmet.
Vi har även tilläggstjänster, som t ex Marte Meo, samt andra insatser genom vår samlade kompetens inom Resursforum.

Det känns väldigt bra att vi möter den efterfrågan som finns hos såväl barnen, deras föräldrar och familjehemmen.