Om Resursforum

Vi tror på förändringens kraft. Och har viljan att arbeta för den.

Resursforum arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har upptagningsområde i Skåne, Halland och Kronoberg. Vi erbjuder bland annat Hemmabaserade intensivutredningar, HIU och hemmabaserad intensiv familjebehandling till familjer med barn 0–18 år.

 

Resursforum har ett systemiskt förhållningssätt med anknytningsteori och utvecklingspsykologi som grund. På Resursforum är vi välutbildade och har många års erfarenhet av familjebehandling och utredning, med fördjupad kunskap inom utvecklingsteori, anknytningsteori och mentalisering. Vi strävar efter att skapa tillitsfulla relationer i familjen med ett genuint intresse för att förstå vilka familjemönster som finns och hur dessa har uppstått. Genom att skapa en helhetsbild av familjens situation kan vi på ett ödmjukt och skuldavlastande sätt hjälpa familjemedlemmar få syn på sig själva och på varandra. Genom att skapa förståelse för familjen och genom att få dem att känna sig förstådda kan vi på ett tydligt sätt återge vilka brister och styrkor vi ser i omsorgen av barnen.

 

Resursforum vill kunna erbjuda familjerna tid. Tid för att de ska känna sig lyssnade på, sedda och förstådda utifrån deras livssituation. Genom vårt arbete vill vi öka föräldrars förmåga att förstå bakomliggande orsaker till sitt barns beteende och barnets behov av anknytning. Hur samspelet i familjen ser ut har sin grund i föräldrarnas mentaliseringsförmåga. Därför är det av vikt att undersöka föräldrarnas bakgrund och tidigare anknytningsmönster. Detta bidrar till att skapa mer fördjupade reflektioner och förändringar.

 

Resursforum arbetar i familjernas hem för att barnen ska kunna vara kvar i sina sammanhang. I hemmet kan vi även utgå från det som sker i familjernas vardag och integrera utveckling och förståelse mer direkt.

 

Resursforum bygger tillitsfulla relationer, både till våra familjer och till våra uppdragsgivare. För oss är transparens i våra relationer viktigt. Vi planerar in regelbundna uppföljningssamtal med våra uppdragsgivare i vilka föräldrarna är delaktiga och förberedda.