Aktuellt:

Reflektioner från Socionomdagarna

Resursforum deltog nyligen i socionomdagarna uppe på Älvsjömässan. Förutom att möta kolleger inom det sociala arbetet hade vi även förmånen att delta på några föreläsningar som bidrog med såväl kunskap som inspiration. En av föreläsningarna vi lyssnade på var Grynings föreläsning om hur de arbetar med spädbarn och deras föräldrar, där fokus ligger på den livsavgörande anknytningen. Vi kan varmt rekommendera att ta del av Grynings vård, som är offentligt ägd och ägs av kommuner i Västra Götaland.

Vi på Resursforum tycker att arbetet med barns anknytning och samspel med sina föräldrar är en av de viktigaste investeringar vi som socialarbetare kan göra, såväl förebyggande som livsavgörande. Varför är då anknytningsperspektivet viktigt i det sociala arbetet? En otrygg anknytning ger trauman på hjärnan.  Vi formars och blir till i relation med andra, hur vi blir bemötta och omhändertagna påverkar hjärnans utveckling. Vår erfarenhet är att när det råder omsorgsvikt finns den grundläggande problematiken oftast inom detta område.

Svårigheten för oss socialarbetare är att se de små barnen signaler när de inte har det bra i interaktionen med sina föräldrar. Det kräver ett tränat öga för att uppmärksamma var det brister samt en kompetens om det späda barnets utveckling. Ofta är det ögonblickssituationer mellan föräldrar och barn som vi får ta del av. Större barn visar oftast symtom genom sitt beteende, de har svårigheter att vara tillsammans med andra, de kan upplevas som utåtagerande, distanslösa, intensiva och eller introverta och ofta svåra att ”begripa sig på”

När vi talar om samspel menar vi den ömsesidiga påverkan som finns mellan barn och föräldrar, barnets anknytningssignaler och förälderns omsorgssystem samt förälderns sätt att tolka och besvara barnets signaler. Ytterligare en avgörande faktor är de vuxnas anknytningsmönster och hur det påverkar deras förmåga att erbjuda sitt barn ett samspel som leder till en trygg anknytning. För oss på Resursforum är det av betydelse att förstå föräldrarnas anknytningsmönster för att skapa begriplighet hur och varför de samspelar med oss och omgivningen som de gör. Lyckas vi med detta ökar det våra möjligheter att skapa en djupare relation med föräldrarna. Vår erfarenhet är att föräldrarnas möjlighet att gå i relation generellt förbättras. Detta är en av hörnstenarna i såväl behandlingsarbetet som i de hemmabaserade utredningarna.  För att ytterligare förkovra oss i anknytningens betydelse för familjerelationer, kommer Resursforums familjebehandlare den 13-15 november utbilda sig i ABFT (anknytningsbaserad familjeterapi)

På Resursforum skräddarsyr vi vårt behandlingsupplägg utifrån familjens problematik. En och samma familj kan erbjudas såväl Marte Meo (samspelsbehandling) som Circle of Security, (trygghetscirkeln med fokus på anknytning) samspelshjälp i praktiken, kombinerat med mer terapeutiska inslag. Att kunna kombinera och möjlighet till följsamhet ser vi som verkningsfulla verktyg i vårt arbete med familjer.

Nu åter till socionomdagarna, en annan mycket intressant föreläsning som vi tog del av var Alain Topor, docent på Socialhögskolan vid Stockholms universitet. Alain forskar på vad som hjälper människor att återhämta sig från psykiska problem. Alain talade om sociala relationers och förhållandens betydelse för psykiska problems uppkomst. Och sociala relationers förhållandens betydelse för återhämtning från psykiska problem. Alain påvisade att många av de metoder som finns inom det sociala och psykiatriska arbetet visar sig fungera i olika studier. Vad som dock visat sig vara avgörande och mest betydelsefullt i ett förändringsarbete är behandlarens förmåga att skapa relation. Alain menar att 80 procent av ett lyckat arbete tillsammans med sin klient är relationen varpå metoden står för 8 procent. Tänkvärt och tåls att reflektera över i dessa tider när metoddiskussioner får stort utrymme. När vi på Resursforum har funderat över vad som är en avgörande faktor och som spelat roll för familjens framsteg i en förändringsprocess, landar vi allt som oftast i att det är den relation som har uppstått mellan familj och behandlare som burit förändringsprocessen framåt. Relationen är det som vi sätter främst för att nå framgång i vårt förändringsarbete. Om du är nyfiken och vill veta mer om Resursforums familjeinsatser och hemmabaserade utredningar, ta gärna kontakt med oss!

Om ni är nyfikna på att veta mer om hjärnans utveckling och utvecklingstrauman, ta del av den norska psykologen Dag Ø Nordangers illustration genom att klicka här.